źródło: www.sxc.hu źródło: www.sxc.hu

Jak podaje GUS, 3 438,21 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2010 roku. Było ono o ponad 200 zł wyższe w porównaniu z poprzednim kwartałem. Nowa płaca będzie stosowana przez powiatowe urzędy pracy od 1 marca do końca maja 2011 roku dla wyliczenia niektórych form wsparcia dla bezrobotnych i firm z Funduszu Pracy.

Bezrobotny maksymalnie może otrzymać z urzędu pracy dotację odpowiadającą sześciokrotności tej płacy. Od marca wzrośnie ona zatem do 20,6 tys. zł. Obecnie wynosi 19,2 tys. Taki sam górny pułap obowiązuje firmy, które ubiegają się o refundację kosztów, jakie poniosły na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy zatrudnionego bezrobotnego.

Bezrobotni mogą też ubiegać się o trzykrotność tej płacy na opłacenie swoich indywidualnych szkoleń. Płaca ta jest też brana pod uwagę dla określenia kwoty refundacji między innymi dla gmin. Za wypłacone przez nie pensje i składki bezrobotnym, których zatrudnili w ramach robót publicznych.

Generalnie od marca br. bezrobotni i firmy mogą liczyć na wyższe wsparcie, o ile faktycznie podpiszą umowę z dyrektorem urzędu pracy najwcześniej 1 dnia tego miesiąca. Kwota średniej płacy przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy z bezrobotnym czy firmą. Oznacza to, że podpisując umowę na początku marca, wnioskodawca może ubiegać się na przykład maksymalnie o 20,6 tys. zł refundacji, a nie 19,2 tys. zł jak obecnie.

Zainteresowani już teraz powinni składać w swoim urzędzie wnioski o wsparcie, bo o kolejności ich rozpatrywania decyduje data wpłynięcia. Urzędnicy mają 30 dni na ich rozpoznanie, czyli decyzję podejmą na początku następnego miesiąca. A w tym czasie do urzędów mogą już trafić decyzje od ministra pracy i polityki społecznej o kwocie przyznanej.