Każdą budowę zawsze zaczy­namy od stwo­rze­nia solid­nych fun­da­men­tów. Nie zaczy­namy od zakupu mebli, okien czy zro­bie­nia kon­struk­cji dachu. Pod­sta­wową kwe­stią jest wybór firmy budowlanej.

Prze­pis postę­po­wa­nia, który pro­wa­dzi do uzy­ska­nia okre­ślo­nego rezul­tatu, nazy­wany jest czę­sto „algo­ryt­mem”. Z algo­ryt­mami mamy do czy­nie­nia nie­mal wszę­dzie. Pro­stym przy­kła­dem algo­rytmu jest np. książka kuchar­ska. Taka książka to po pro­stu zestaw spraw­dzo­nych w prak­tyce prze­pi­sów, któ­rych reali­za­cja zapew­nia uzy­ska­nie okre­ślo­nego wyniku w przy­go­to­wy­wa­niu poszcze­gól­nych potraw.

Roz­po­czy­na­jąc dowolną dzia­łal­ność zaczy­namy zazwy­czaj od zdo­by­cia wie­dzy na dany temat. Bar­dzo czę­sto, aby przy­stą­pić do wyko­ny­wa­nia danej pro­fe­sji musimy ukoń­czyć stu­dia. Zazwy­czaj wymaga to poświę­ce­nia około 5 lat, tylko po to, aby zdo­być pod­sta­wowe kom­pe­ten­cje. Dopiero po stu­diach i odby­ciu stażu roz­po­czy­namy wła­ściwe wyko­ny­wa­nie okre­ślo­nego zawodu.

Każ­dego dnia w branży MLM swoją wła­sną dzia­łal­ność roz­po­czy­nają kolejne osoby. Pyta­nie brzmi — ilu z nich ma odpo­wied­nią wie­dzę, umie­jęt­no­ści i postawę nie­zbędną do pro­wa­dze­nia wła­snego biz­nesu w ramach mar­ke­tingu sieciowego?

Budo­wa­nie struk­tur w mar­ke­tingu sie­cio­wym rzą­dzi się pew­nymi okre­ślo­nymi zasa­dami. Wyobra­że­nia na temat spo­so­bów budo­wa­nia struk­tury są dia­me­tral­nie różne u osób, które dopiero zaczy­nają oraz tych, któ­rzy odno­szą już suk­cesy. Naj­czę­ściej począt­kowe pomy­sły są błędne.

Jeśli mógł­bym udzie­lić jed­nej, kon­kret­nej wska­zówki dla osoby, która chce osią­gać szyb­kie efekty w MLM to suge­ro­wałbym pod­ję­cie jed­nej waż­nej decy­zji. Byłaby to decy­zja o tym, aby brać udział we wszyst­kich pro­fe­sjo­nal­nych szko­le­niach, do któ­rych tylko mamy dostęp. Poni­żej znaj­duje się kilka wska­zó­wek, które pozwolą Ci mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać każde szkolenie:

  1. Przy­jedź na spo­tka­nie tro­chę wcze­śniej i zaj­mij miej­sce z przodu (w pierw­szym lub dru­gim rzędzie).
  2. Zabierz ze sobą kalen­darz, notat­nik i przy­bory do pisa­nia. Notuj w punk­tach te wska­zówki, które możesz od zaraz zasto­so­wać w swoim biznesie.
  3. Zada­waj pyta­nia i bierz udział w dys­ku­sji, zawsze gdy jest to możliwe.
  4. Proś o pomoc w roz­wi­ja­niu Two­jej struk­tury i ofe­ruj w zamian swoje pełne zaangażowanie.
  5. Miej otwarty umysł. Nie odrzu­caj żad­nej idei tylko dla­tego, że masz inne doświad­cze­nia lub coś wydaje Ci się zbyt pro­ste, albo zbyt trudne.
  6. Natych­miast po szko­le­niu wpro­wadź w życie wszyst­kie zdo­byte infor­ma­cje. To naj­waż­niej­szy punkt. Jeśli od razu nie wcie­lisz w życie pomy­słów wynie­sio­nych ze szko­le­nia to praw­do­po­dob­nie nigdy tego nie zro­bisz. To REALIZACJA odróż­nia lide­rów MLM od wiecz­nych stu­den­tów MLM.

Szko­le­nia w network marketingu są fun­da­men­tem, na któ­rym zbu­du­jesz Twoją orga­ni­za­cję. Bez szko­leń wszystko wydaje się bar­dzo trudne. Praca i wysi­łek, który wkła­dasz w roz­wi­ja­nie struk­tury zosta­ną zwie­lo­krot­nione jeśli będziesz potra­fił pro­mo­wać szko­le­nia, semi­na­ria i warsz­taty. Jeśli zabie­rasz ze sobą na szko­le­nie całą swoją grupę to obroty i roz­wój sieci nabie­rają ogrom­nego tempa. Sys­te­ma­tyczny udział w szko­le­niach MLM zapewni Ci odkry­cie „algo­rytmu” suk­cesu w tym biz­ne­sie. Jeśli masz wła­sną listę celów, to szko­le­nia wskażą Ci spraw­dzone spo­soby ich realizacji.

Budowa domu bez odpo­wied­niej wie­dzy koń­czy się porażką. Podob­nie budowa struk­tury bez wła­ści­wego przy­go­to­wa­nia i wie­dzy jest źró­dłem niepowodzenia. Szko­le­nia MLM są oka­zją do inte­gra­cji oraz wymiany doświad­czeń. To pod­czas szko­leń zapa­dają decy­zje doty­czące peł­nego zaan­ga­żo­wa­nia. Udział oraz pro­mo­wa­nie szko­leń w Two­jej struk­tu­rze otwo­rzy Ci drogę do suk­ce­sów w pro­fe­sjo­nal­nej dzia­łal­no­ści w mar­ke­tingu sieciowym. A jakie naj­waż­niej­sze korzy­ści Twoim zda­niem zapew­nia udział w pro­fe­sjo­nal­nych szko­le­niach MLM?

Paweł LenarPaweł Lenar

Paweł Lenar jest przed­się­biorcą, auto­rem pięciu ksią­żek biz­ne­so­wych, tre­ne­rem oraz lide­rem w biz­ne­sie MLM. Zwy­cięzca IV edy­cji pre­sti­żo­wego kon­kursu Polish Natio­nal Sales Awards (Pro­fe­sjo­nalny Sprze­dawca Roku). Pro­wa­dzi wykłady doty­czące sztuki pre­zen­ta­cji, biz­nesu, przy­wódz­twa i sprze­daży na kie­runku stu­diów MBA (Master Busi­ness Admi­ni­stra­tor) na uczelni Łazar­skiego w War­sza­wie.