The Lottery Symbol Essays Cite Poem In An Essay Mla Format Maverick Presentation Products Ltd Children Men Book Summaries The New York Times Essays Professional College Essay Writer Site For Phd

Wyniki finansowe firm MLM w Polsce

przez Piotr Wajszczak

Znów wiekopomna chwila. Pierwszy raz w historii polskiego sektora sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego publikujemy raport zawierający „Wyniki finansowe firm MLM w Polsce”.

Raport na zlecenie „Network Magazynu” przygotowała firma InfoCredit z Warszawy, która od 1990 roku działa na rynku informacji gospodarczej. W tej chwili raport jest niepełny. Brakuje w nim wielu firm, dane są tylko za lata 2007-08, ale mamy już podstawę, aby budować rzetelne informacje finansowe o branży w Polsce. Z wynikami finansowymi można zapoznać się poniżej:

Tak pionierski projekt w branży, którego wynikiem jest powyższe zestawienie finansowe, wymaga oczywiście kompetentnego komentarza. Jak powstała tabela? Dlaczego jest niepełna? Czy firmy, które są w niej nieujęte mogą być dodane? Na te i inne pytania rozmawialiśmy tuż przed świętami z najlepszymi specjalistami z firmy InfoCredit, którzy opracowali raport dla „Network Magazynu”. Oto wywiad:

Network Magazyn: W jaki sposób uzyskaliście państwo te dane? Jaką przyjęliście metodologię do zebrania powyższych informacji?

InfoCredit: Nasza firma pozyskuje informacje wyłącznie z wiarygodnych źródeł. Dane finansowe w naszych raportach pozyskiwane są z oficjalnych rejestrów państwowych, do których (z mocy prawa) podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mają obowiązek dostarczyć swoje roczne sprawozdania finansowe. Dlatego dane w bazie InfoCredit pochodzą przede wszystkim: ze sprawozdań finansowych udostępnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym, sprawozdań finansowych publikowanych w Monitorze Polskim B, z Monitora Sądowego i Gospodarczego, z rejestrów dłużników, z własnej bazy danych oraz z informacji uzyskanych od firm i naszych partnerów. Dane są zbierane i aktualizowane na bieżąco przez cały rok na terenie całego kraju. Po przeprowadzonej weryfikacji, udostępniane są naszym klientom w formie raportów finansowo-handlowych lub baz danych.

Network Magazyn: Z naszej listy firm MLM uzyskali Państwo dane 24 firm. Dlaczego tylko tyle, skoro firm jest więcej?

InfoCredit: Od redakcji „Network Magazynu” otrzymaliśmy listę 33 firm MLM. Warunkiem koniecznym do uwzględnienia firmy w rankingu było uzyskanie dostępu do jej oficjalnych, pełnych sprawozdań finansowych za 2007 i 2008 rok. W przypadku 24 firm udało się spełnić to kryterium. Przyczyny, dla których pozostałe 9 firm nie znalazło się w zestawieniu są następujące:

a) cztery firmy nie złożyły swoich sprawozdań finansowych w KRS (za jeden lub oba okresy sprawozdawcze brane pod uwagę w badaniu):


* mogą istnieć inne, niestandardowe i nieznane InfoCredit przesłanki, dla których firma nie złożyła sprawozdania finansowego do KRS w danym roku

b) Dwie firmy powstały lub zostały zarejestrowane w KRS w roku 2007 lub 2008 – dlatego nie miały obowiązku sporządzić i złożyć sprawozdania za choćby jeden z wymaganych w naszym badaniu pełny okres sprawozdawczy (2007 lub 2008 rok):


c) Dwie firmy złożyły swoje roczne sprawozdania finansowe w KRS, ale dostęp do nich był niemożliwy ze względów formalnych (procedury biurokratyczne, niedoskonałość systemu rejestrującego sprawozdania w KRS):


Musimy jednak przy tym mocno podkreślić, że źródłem powyższych informacji są wpisy opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (InfoCredit nie bierze odpowiedzialności za ich zgodność ze stanem faktycznym).

d) Jedna firma to „osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą”, czyli podmiot niezarejestrowany w KRS i tym samym nie mający obowiązku udostępniania swoich sprawozdań finansowych:


Ponadto, w trakcie opracowywania przez InfoCredit wyników rankingu, firma A.T.W. Products Sp. z o.o. ogłosiła rozpoczęcie procesu upadłości likwidacyjnej (w III kwartale 2010 roku). Z tego też powodu należy rozważyć możliwość wykluczenia jej z publikowanego rankingu (mimo spełnienia podstawowego kryterium dostępności danych finansowych).

Network Magazyn: Jeśli firmy, które nie wykazały swoich obrotów w KRS i państwo nie braliście ich w zestawieniu pod uwagę, będą chciały, aby je dodać do raportu, to jakie kryteria powinniśmy przyjąć, aby było to rzetelne? W jaki sposób powinny nam udokumentować takie dane?

InfoCredit: Jeśli nieuwzględniona w badaniu firma chce uzupełnić swoje dane i zostać sklasyfikowana w rankingu, musi przesłać (faksem, pocztowo lub mailem) do firmy InfoCredit kopię swojego zatwierdzonego przez zarząd, rocznego sprawozdania finansowego za 2007 i 2008 rok oraz za 2009 rok, gdyż na tej podstawie w najbliższym czasie nastąpi aktualizacja rankingu.

Network Magazyn: A co z tymi firmami MLM, które nie udostępniły wyników finansowych? Jakie zdanie może mieć o nich potencjalny współpracownik oraz nasz Czytelnik?

InfoCredit: Trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki jest faktyczny powód niezłożenia w KRS przez niektóre firmy swoich rocznych sprawozdań finansowych. Najczęściej spotykane przyczyny to świadoma chęć ukrycia swojej sytuacji finansowej przed konkurencją/dostawcami/odbiorcami lub klientami czy unikanie kosztów administracyjnych związanych ze złożeniem do KRS i/lub publikacją w Monitorze Polskim B sprawozdania finansowego. Wysokość tych kosztów waha się od kilkuset (złożenie sprawozdania do KRS) do kilku tysięcy złotych (publikacja sprawozdania w Monitorze Polskim B). Inną przyczyną może być nieznajomość obowiązku prawnego narzuconego na osobę odpowiedzialną za złożenie sprawozdania.

Network Magazyn: Kiedy możemy się spodziewać danych za rok 2009?

InfoCredit: Pozyskiwanie danych (sprawozdań) finansowych za rok 2009 rozpoczęliśmy już w pierwszym kwartale 2010 roku. Niestety system rejestracji i udostępnianie tych dokumentów w Krajowych Rejestrach Sądowych nie jest zbyt efektywny. Najczęściej spotykanymi przez nas przeszkodami są rozwlekłe procedury rejestracji i archiwizacji złożonych sprawozdań w KRS i bardzo zbiurokratyzowany oraz czasochłonny proces udostępniania tych dokumentów naszym korespondentom (osobom zbierającym te dane bezpośrednio w KRS).

Mimo to, InfoCredit corocznie pozyskuje z KRS ponad 100 000 nowych sprawozdań finansowych, choć proces ten trwa nieprzerwanie przez cały rok. W przypadku firm biorących udział w raporcie „Network Magazynu”, danych za 2009 rok dla większości firm z listy należy spodziewać się do końca 2010 roku (choć nigdy nie ma 100% pewności co do tego, czy uda się zebrać te dane dla wszystkich firm w rankingu).

Network Magazyn: Czy w biznesie powinno się korzystać z usług wywiadowni gospodarczych do weryfikowania rzetelności partnerów/kontrahentów? Na podstawie jakich informacji należy sprawdzać ich wiarygodność?

InfoCredit: Jednym z głównych celów przedsiębiorców jest minimalizacja ryzyka handlowego, z natury przypisanego do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z ryzykiem jest nawiązywanie kontaktów z wiarygodnymi partnerami handlowymi. Przedsiębiorca może zabezpieczyć się przed nieuczciwymi lub niepewnymi kontrahentami korzystając z produktów takich firm, jak InfoCredit. Oferowane przez nas rozwiązania łączą w sobie dostęp do podstawowych danych o badanej firmie oraz szeregu zaawansowanych analiz finansowych.

Prowadzenie kontaktów handlowych na zasadzie kredytu kupieckiego wiąże się ze wzajemnym zaufaniem partnerów biznesowych – wzajemne kredytowanie ma na celu uproszczenie obrotu gospodarczego. Niestety w przypadku nieterminowych spłat zobowiązań może powodować problemy płynnościowe. A stąd już niedaleka droga do zagrożenia upadłością…

Sytuacji tej można zapobiec poprzez przekrojowe badanie i stałe monitorowanie kondycji finansowej kontrahenta, jego powiązań osobowo-kapitałowych oraz analizę sytuacji panującej w określonej branży. Wśród licznych metod wykorzystania takich produktów możemy znaleźć: potwierdzenie podstawowych danych rejestrowych i teleadresowych (pochodzących z KRS, REGON lub innych źródeł); analizę sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa na przestrzeni kilku lat, co pozwala zaobserwować trendy w działalności danej firmy i wyciągnąć wstępne wnioski w zakresie np. efektywności w wykorzystywaniu posiadanych zasobów, sezonowości przychodów czy też przewidywania możliwych problemów z obsługą zadłużenia lub niekorzystną strukturą finansowania działalności; wykorzystanie wskaźników finansowych (statycznych i dynamicznych) w celu jeszcze dokładniejszej analizy różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa (rentowności sprzedaży, poziomu kosztów operacyjnych, zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych, zdolności do generowania gotówki).

Wykorzystanie wspomnianych wskaźników znacznie ułatwia ocenę firmy na tle branży w celu identyfikacji liderów, naśladowców i firm „końca stawki”, zwyczajów płatniczych firmy, aktywności inwestycyjnej czy też skali zorientowania na działalność rozwojową.

Network Magazyn: Na co jeszcze trzeba zwracać uwagę?


InfoCredit: Rejestrowanie częstotliwości zdarzeń prawnych (szczególnie upadłości) w celu stwierdzenia wrażliwości kontrahenta/branży na negatywne zdarzenia rynkowe, badanie drzew powiązań kapitałowo-osobowych jako sposób na wykrycie zależności partnera od firm w niekorzystnej sytuacji finansowej lub obecności członków zarządu w firmach o niepewnej kondycji.

W przypadku nowych projektów i wspólnych przedsięwzięć ważne są informacje o firmach i sektorach, które umożliwiają tworzenie pełnych analiz rynkowych, ułatwiają poszukiwanie analogicznych przedsięwzięć z przeszłości i ocenę ich wyników przed wdrożeniem opracowywanego rozwiązania. Nawiązanie współpracy np. z InfoCredit oznacza uzyskanie dostępu do tak szerokiego spektrum narzędzi informacyjnych służących analizie firm partnerskich oraz ich otoczenia rynkowego. Zwiększa to transparentność obrotu gospodarczego i niweluje ryzyko podejmowania błędnych decyzji biznesowych.

Network Magazyn: Bardzo dziękujemy za rozmowę, a przede wszystkim za pomoc w przygotowaniu raportu.

Raport „Wyniki finansowe firm MLM w Polsce” uzupełniony o dane za rok 2009 opublikujemy w najbliższym wydaniu drukowanego „Network Magazynu” (nr 26, luty 2011).

O InfoCredit:


InfoCredit od ponad 20 lat gromadzi i przetwarza szczegółowe dane finansowe na temat polskich firm. Misją firmy jest ciągłe zwiększanie transparentności obrotu gospodarczego poprzez dostarczanie przedsiębiorstwom wiarygodnych danych ekonomiczno-finansowych. Oferta InfoCredit zawiera: raporty handlowe Quick Report (www.quickreport.pl), bazy danych finansowych (TEGIEL, Amadeus), analizy branżowe i grupy porównawcze oraz raporty i bazy na zamówienie. Dostarczone przez InfoCredit informacje umożliwiają m.in.: weryfikację sytuacji finansowej partnerów biznesowych, analizę rynku i konkurencji wybranej branży i tworzenie różnego rodzaju modeli analitycznych oraz grup porównawczych.

Mogą Cię również zainteresować