Pogoda na Biznes

Cytat tygodnia

 

Dlaczego ludzie działają w MLM?

Waluty

Tabela: 040/A/NBP/2020; Data publikacji: 2020-02-27

Nazwa:Symbol:Wartość (PLN):
Dolar Ameryk.USD3.9413
EuroEUR4.3100
Frank SzwajcarskiCHF4.0548

Giełda

REKLAMA

 

Kodeks Klubu TOP Liderów MLM

Powrót do strony Klubu TOP Liderów MLM

I. Czym jest Klub TOP Liderów MLM

 1. Klub TOP Liderów MLM to elitarne grono fachowców zintegrowane przez „Network Magazyn” – jedyne w Polsce, niezależne pismo o branży DS/MLM. W skład Klubu wchodzi grupa najprężniej działających w marketingu sieciowym, rzetelnych i etycznych liderów, współpracujących (jako niezależni przedsiębiorcy) ze znanymi i poważanymi firmami reprezentującymi branżę DS/MLM w Polsce.
 2. Klub skupia więc pod jednym szyldem specjalistów, dla których poprzez budowanie biznesu, podstawowym celem stało się promowanie przedsiębiorczości, biznesowej kompetencji, odpowiedzialności i pewności, etyki oraz filantropii w branży DS/MLM.

II. Misja i cele Klubu TOP Liderów MLM

 1. Misją Klubu jest:
  1. promocja biznesu MLM wśród społeczeństwa,
  2. zainteresowanie społeczeństwa unikalnymi możliwościami, jakie daje ten sektor i w efekcie zwiększenie liczby niezależnych przedsiębiorców w branży,
  3. budowanie marki i wizerunku niezależnych przedsiębiorców – TOP LIDERÓW DS/MLM,
  4. promowanie przedsiębiorczości,
  5. integracja środowiska DS/MLM,
  6. promowanie etyki i filantropii w DS/MLM,
  7. prezentowanie i analizowanie obecnej sytuacji branży na rynku,
  8. opiniowanie nowych firm DS/MLM,
  9. wymiana doświadczenia,
  10. rozwiązywanie problemów wewnątrz sektora,
  11. edukacja (m.in. organizacja konferencji, seminariów i szkoleń branżowych),
  12. reprezentowanie branży na arenie politycznej, wśród instytucji państwowych, samorządowych i innych organizacji,
  13. współpraca i lobbowanie na rzecz branży DS/MLM na arenie politycznej, wśród instytucji państwowych, samorządowych i innych organizacji,
  14. działalność charytatywna.
 2. Członkowie wstępują do Klubu w celu:
  1. budowania wspólnego prestiżu i siły branży DS/MLM,
  2. budowania wizerunku jednolitej, zwartej branży,
  3. wzajemnej pomocy i współpracy,
  4. uzyskania poczucia bezpieczeństwa zawodowego, grupowego i indywidualnego,
  5. czerpania satysfakcji i przyjemności ze spotkań Klubu,
  6. poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach i konferencjach organizowanych przez Grupę MLM.

III. Spotkania robocze Klubu TOP Liderów MLM

 1. W celu spójnego, konsekwentnego realizowania celów i zadań Klubu, w każdym roku kalendarzowym Klub organizuje cztery najważniejsze, główne spotkania robocze Klubu, w których udział powinni wziąć wszyscy TOP Liderzy aktualnie będący członkami Klubu. Na tych spotkaniach zapadają kluczowe dla działalności całego Klubu decyzje, odbywają się głosowania, podejmowane są uchwały oraz przeprowadzane sprawozdania z działalności poszczególnych grup roboczych (sekcji) Klubu. Terminy spotkań Klubu TOP Liderów MLM ustala się na:
  1. 2 marzec 2010 r. (robocze)
  2. 8 czerwiec 2010 r. (robocze)
  3. 29 wrzesień 2010 r. (robocze
  4. 30 grudnia – 1 stycznia (integracyjne)
 2. Miejsce spotkań będzie każdorazowo ulegało zmianie tak, aby odbywały się one demokratycznie w różnych regionach kraju. Każdy TOP Lider musi wziąć udział w przynajmniej dwóch spotkaniach w roku.
 3. Ponadto, każda z czterech grup roboczych Klubu, w ramach koordynowania realizacji swoich ustalonych wcześniej zadań, może organizować odrębne spotkania w podgrupach (sekcjach).
 4. Podczas takich spotkań, kierownik grupy sporządza rzetelne notatki, przekazuje je w wersji elektronicznej członkom Zarządu Klubu i przedstawia je całemu Klubowi na najbliższym spotkaniu głównym Klubu.
 5. Wszelkie decyzje związane z działalnością Klubu podejmowane są wyłącznie w trakcie obrad podczas głównych spotkań Klubu, poprzez głosowanie, w którym bierze udział stan faktyczny Klubu podczas konkretnego spotkania.
 6. Nieobecność członka Klubu w trakcie głosowania nie obliguje do wnoszenia jakichkolwiek sprzeciwów na temat głosowanego zagadnienia.

IV. Struktura Klubu TOP Liderów MLM

 1. W ramach sprawnego kierowania pracami Klubu TOP Liderów, Klub powołał Zarząd Klubu, w skład którego wchodzą:
  1. Przewodniczący
  2. Skarbnik
  3. Pisarz
  4. Specjalista ds. PR
  5. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
  6. Kierownicy Sekcji Klubu
 2. Zarząd Klubu TOP Liderów MLM pełni swoje funkcje w trakcie trwania rocznej kadencji.
 3. Ponadto, skład Klubu TOP Liderów MLM został podzielony na cztery grupy robocze (sekcje), które będą odpowiedzialne za realizowanie celów i zadań Klubu w swoich regionach, zgodnie z poniższym podziałem kraju:
 4. 1 – Sekcja Zachodnio-Pomorska Klubu TOP Liderów MLM
  2 – Sekcja Śląska Klubu TOP Liderów MLM
  3 – Sekcja Centralna Klubu TOP Liderów MLM
  4 – Sekcja Małopolska Klubu TOP Liderów MLM

 5. Spośród Członków czterech grup roboczych (sekcji) Klubu wybrano Kierowników Sekcji Klubu, których zadaniem jest koordynowanie zadań w swoich poszczególnych podgrupach.

V. Zasady przystąpienia do Klubu TOP Liderów MLM

 1. Członkiem Klubu TOP Liderów MLM może zostać każdy menedżer na co dzień działający w segmencie DS/MLM, który pragnie pracować społecznie nad rozwojem branży oraz przedsiębiorczości w Polsce i będzie konsekwentnie, rzetelnie realizował misję Klubu.
 2. W tym celu Kandydat musi przesłać swoje CV oraz zdjęcie na adres redakcji „Network Magazynu”: [email protected]
 3. Kandydat na Członka Klubu powinien działać w DS/MLM wyłącznie w ramach jednej firmy matki.
 4. Dopuszczalne jest należenie do struktur wielu firm w tym samym czasie, lecz wyłącznie w celach nabywania produktów lub usług na potrzeby własne. Funkcjonować, czyli budować struktury sprzedaży, Kandydat i Członek Klubu może wyłącznie w ramach jednej firmy.
 5. Członek Klubu składa oświadczenie, w którym dokładnie określa swój status w branży DS/MLM.
 6. Ponadto, Kandydat na Członka Klubu powinien:
  1. w ramach współpracy z firmą DS/MLM być podmiotem gospodarczym,
  2. charakteryzować się nieskazitelną opinią w firmie, z którą na co dzień współpracuje,
  3. charakteryzować się nieskazitelną opinią w branży,
  4. charakteryzować się nieskazitelną opinią w miejscu zamieszkania, urzędach państwowych, publicznych, instytucjach finansowych,
  5. zajmować w firmie prestiżową pozycję, aczkolwiek dopuszcza się przyjęcia do Klubu Kandydata, który jeszcze nie odnosi w swojej działalności najwyższych wyników, ale posiada inne, unikalne atrybuty, np. wysoki poziom wiedzy w dziedzinie, która może przyczynić się do rozwoju Klubu i branży, taki Kandydat będzie Doradcą Klubu TOP Liderów MLM,
  6. być osobą niekaraną (należy to udokumentować zaświadczeniem o niekaralności).
 7. Ewentualne członkostwo w Klubie rozpatrywane jest demokratycznie przez cały Klub, podczas głównych spotkań Klubu. Głosowanie będzie jawne i będzie się obywało zwykłą większością głosów.
 8. Najpierw kandydaturę przedstawia Członkom Przewodniczący Klubu, następnie na kolejnym spotkaniu zaproszony Kandydat przedstawia się osobiście i odpowiada na ewentualne pytania, natomiast cały stan Klubu na konkretnym spotkaniu głosuje o przystąpieniu kandydata do Klubu.

VI. Obowiązki Członka Klubu TOP Liderów MLM

 1. TOP Lider, Członek Klubu TOP Liderów MLM, zobowiązuje się do etycznych i rzetelnych działań, niezbędnych do realizowania celów Klubu oraz konkretnych zadań, wyznaczonych tylko i wyłącznie podczas głównych spotkań Klubu.
 2. TOP Lider ma w imieniu Klubu godnie reprezentować branżę DS/MLM.
 3. Obowiązkiem Członka Klubu jest uczestnictwo w przynajmniej dwóch roboczych spotkaniach Klubu w roku.
 4. Dobrym działaniem TOP Lidera jest wykorzystywanie narzędzi Grupy MLM i czynne w nich udzielanie się.

VII. Zasady relacji pomiędzy Członkami Klubu TOP Liderów MLM

 1. Członkowie Klubu zobowiązują się, pod rygorem usunięcia z Klubu, do przestrzegania elementarnych, ogólnie przyjętych w cywilizowanych społecznościach zasad współżycia w grupie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczciwość, rzetelność, etykę i filantropię w biznesie.
 2. Członkowie Klubu zobowiązują się nie proponować sobie wzajemnie współpracy w swoich firmach DS/MLM.

VIII. Zasady działań Członków Klubu w ramach reprezentowania Klubu i branży na zewnątrz

 1. W ramach działań Klubu jego Członkowie nie mogą:
  1. promować podczas wywiadów, wykładów itp. swoich konkretnych biznesów, produktów, usług,
  2. w imieniu Klubu próbować pozyskiwać ludzi do swoich prywatnych struktur.

IX. Prawa i przywileje Członka Klubu TOP Liderów MLM:

 1. Budowanie osobistej marki i wizerunku w jedynym niezależnym periodyku o DS/MLM w Polsce.
 2. Budowanie osobistej marki i wizerunku na jedynym niezależnym portalu internetowym o DS/MLM.
 3. Promocja osobistego dorobku i wiedzy o branży na rynku globalnym, dzięki multimedialnym wydawnictwom (książki, ebooki, audiobooki i szkolenia online).
 4. Wpływ na sprzedaż w Lider Sklepie.
 5. Prowadzenie szkoleń, konferencji tematycznych na portalu Vidnet.
 6. Wpływ na budowanie świadomości i postrzeganie MLM wśród społeczeństwa (PR).
 7. Specjalne, darmowe szkolenia, tylko dla Członków Klubu (prywatne audiencje).
 8. Specjalne oferty i ceny na produkty wydawane przez „Network Magazyn” tylko dla Członków Klubu.
 9. Edukacja – nowoczesne media – dostęp do unikalnych narzędzi do budowy grup menedżerskich za pomocą internetu.
 10. Udział w specjalnych sesjach nagraniowych (TV, DVD, Internet), mających na celu promocję osoby i branży.

X. Zasady wykluczenia z Klubu, Sąd Koleżeński

 1. Dla rozpatrywania sporów i skarg ustanawia się funkcję Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego,
 2. Skład Sądu Koleżeńskiego stanowi aktualna grupa Członków Klubu, obradująca na spotkaniu roboczym Klubu, podczas którego rozwiązuje się daną kwestię sporną,
 3. Za zgodą stron Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego może być członek Zarządu lub Członek Klubu o nieskazitelnej reputacji i renomie.
 4. W przypadku rozstrzygania sporów zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest doprowadzenie do ugody między stronami sporu.
 5. Przy rozpatrywaniu skarg na Członków Klubu, bądź w przypadkach naruszeń niniejszego Kodeksu, etyki zawodowej lub innych działaniach narażających dobre imię Klubu, Sąd Koleżeński może stosować następujące sankcje:
  1. upomnienie,
  2. zawieszenie w prawach Członka Klubu na 6 miesięcy lub rok,
  3. wykluczenie z listy Członków Klubu.
 6. organem wykonawczym decyzji Sądu jest Zarząd Klubu,
 7. od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w terminie 2 tygodni od daty orzeczenia.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Inicjatorzy powstania Klubu TOP Liderów MLM – wspólnicy Grupy MLM, w skład której wchodzi periodyk „Network Magazyn”, portal społecznościowy Suportio, Lider Sklep oraz Vidnet informują i własnoręcznymi podpisami potwierdzają, że misja i cele Klubu, które przyświecały im w momencie prac organizacyjnych, są szczere i zgodne z misją i planami Klubu na przyszłość.
 2. Powołanie do życia Klubu TOP Liderów MLM nigdy nie miało na celu i nie będzie miało w przyszłości pozyskiwania danych osobowych w ramach proponowania współpracy w jakimkolwiek biznesie DS/MLM.
 3. Niniejszy Kodeks został przyjęty przez Zarząd i Członków Klubu 2 marca 2010 r. roku. Własnoręczne podpisy świadczą o zobowiązaniu się i honorowym przestrzeganiu wszystkich punktów Kodeksu.
 4. Zmiana niniejszego Kodeksu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zatwierdzenia przez członków Klubu TOP Liderów MLM.
 5. Członek Klubu TOP Liderów MLM ma prawo do dobrowolnej rezygnacji z członkowstwa w Klubie w trybie natychmiastowym, przekładając odpowiednie pismo o rezygnacji na ręce przewodniczącego Klubu.
 6. Powrót do strony Klubu TOP Liderów MLM