źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

O PIRAMIDZIE FINANSOWEJ NIE MA MOWY

O problemach działającej w systemie MLM firmy Vemma pisaliśmy w tym miejscu. Dziś ciąg dalszy tej dziwnej historii. Tom Alkazin twierdzi, że Federalna Komisja Handlu (FTC – Federal Trade Commission) nie wywiązała się ze spoczywającego na niej ciężaru dowodowego w związku z wykazaniem jego odpowiedzialności na mocy Ustawy Federalnej Komisji Handlu za działalność firmy Vemma w zakresie tworzenia piramidy finansowej, a sąd zgadza się z jego stwierdzeniem. W związku z powyższym sąd odrzuca wniosek FTC o wydanie wstępnego nakazu sądowego przeciwko Alkazinowi w odniesieniu do działalności związanej z tworzeniem nielegalnej piramidy finansowej.

O UPADŁOŚCI NIE MA MOWY

Ponadto w opinii sądu nie było podstaw do zamrożenia aktywów firmy z uwagi na to, że FTC nie przedłożyła odpowiedniej dokumentacji świadczącej o tym, iż to działające w systemie network marketing przedsiębiorstwo jest firmą nierzetelną i że takie działanie byłoby wymagane. Odstąpiono od dalszego wyznaczania syndyka.

Sąd ma na uwadze, że wydanie zezwolenia osobom pozwanym na wznowienie działalności biznesowej oraz odmrożenie powiązanych rachunków bankowych i aktywów przewiduje możliwość, że działalność biznesowa nie odniesie planowanego sukcesu, a w przypadku gdy FTC ostatecznie odniesie sukces w zakresie meritum sprawy, pozostanie mniej środków do zaspokojenia roszczeń osób poszkodowanych. Jednak zeznania firmy Vemma mówiące o tym, iż zamierza ona prowadzić działalność biznesową zgodnie z postanowieniami sądu uznanymi za konieczne w celu ochrony przed naruszeniem przepisów Ustawy Federalnej Komisji Handlu, poparte dowodami świadczącymi o tym, że istnieje zapotrzebowanie na pewne produkty oferowane niezależnie od możliwości biznesowych, pozwoliły sądowi na wyciągnięcie wniosku, iż należy zezwolić na dalsze prowadzenie działalności w formie w jakiej prowadzona ona był dotychczas. Nakaz sądowy nie będzie zawierał decyzji o zamrożeniu jakichkolwiek rachunków finansowych stron pozwanych.

Pozwani a także ich członkowie zarządu, przedstawiciele, pracownicy oraz pełnomocnicy, łącznie z pozwanym Boreyko oraz wszelkimi innymi osobami działającymi w czynnym porozumieniu z którąkolwiek z powyższych osób, które otrzymały faktyczne zawiadomienie o niniejszym nakazie, pośrednio czy też bezpośrednio związane z działalnością w zakresie reklamy, marketingu, promocji lub realizacją jakiegokolwiek programu marketingowego zostają wstępnie objęte ograniczeniem oraz zakazem:

  • Angażowania się, udziału w, czy też pomagania innym w angażowaniu się lub udziale w jakimkolwiek programie marketingowym, który wypłaca wynagrodzenie w zamian za rekrutowanie nowych członków, zachęca lub motywuje członków do zakupu towarów lub usług w celu zachowania uprawnienia do otrzymywania premii, nagród i prowizji, a nie w celu odsprzedaży czy osobistego użytku.
  • Nakłaniania innych do zachęcania lub motywowania członków do zakupu towarów lub usług w celu zachowania uprawnienia do otrzymywania premii, nagród i prowizji, a nie w celu odsprzedaży czy osobistego użytku.
  • Wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia w związku z nabyciem lub sprzedażą towarów lub usług, chyba, że główna część takiego wynagrodzenia pochodzi ze sprzedaży na rzecz lub zakupu towarów lub usług przez osoby nie będące członkami programu marketingowego.
  • Tworzenia piramid finansowych lub odnosząc się w szczególności do istniejącego programu marketingowego sprzedawania pakietów członkowskich, łączenia lub wiązania uprawnień członka do otrzymywania premii lub akumulacji punktów premiujących z zakupem przez tego członka produktu oferowanego przez pozwane osoby prawne w drodze automatycznej dostawy lub w systemie Two & Go.
  • Błędnego przedstawiania lub pomagania innym w sposób pośredni lub bezpośredni, wyraźny bądź dorozumiany w błędnym przedstawianiu jakiegokolwiek ważnego faktu, w tym między innymi faktu, że klienci którzy uczestniczą w programie marketingowym otrzymają lub prawdopodobnie otrzymają znaczny dochód.
  • Nieujawniania, w sposób jasny i wyraźny, jakimkolwiek potencjalnym członkom jakiegokolwiek programu marketingowego w stosunku do których złożono zapewnienia dotyczące wypłaty dochodów, zysków czy wartości sprzedaży: liczby oraz procentu członków programu marketingowego, którzy uzyskali korzyści w ramach udziału w programie marketingowym; dat rozpoczęcia i zakończenia okresów, w których przedstawione dochody, zyski, czy wartości sprzedaży zostały osiągnięte oraz wartości średniej i mediany zysków uzyskanych przez każdego członka programu marketingowego;
  • Przedstawiania materiałów, które zostaną wykorzystane do rekrutowania nowych członków w programie marketingowym, zawierających nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd oświadczenia; oraz
  • Publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek nowych materiałów marketingowych lub sprzedażowych bez wcześniejszego doręczenia tych materiałów do Federalnej Komisji Handlu oraz bez zachowania pięciodniowego okresu w trakcie którego Federalna Komisja Handlu dokona przeglądu materiałów. Jeżeli Federalna Komisja Handlu zgłosi zastrzeżenia w stosunku do któregokolwiek z takich materiałów, strony pozwane nie wykorzystają tych materiałów bez zgody sądu, o którą mogą ubiegać się w złożonym wniosku.

Z PEŁNYM ORZECZENIEM SĄDU MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W TYM MIEJSCU

Tym samym biznes o nazwie Vemma będzie mógł wznowić działalność jednak pod warunkiem wprowadzenia pewnych poważnych ograniczeń. Zasadniczo, nie oznacza to ani zwycięstwa ani przegranej, jednak z pewnością w USA nadany zostanie nowy ton dla całej branży sprzedaży bezpośredniej i marketingu wielopoziomowego. Dzień ten ma zasadnicze znaczenie jeżeli chodzi o oczekiwania rządu amerykańskiego w zakresie prowadzenia działalności w branży DS/MLM i warto obserwować, co stanie się w przyszłości nie tylko z firmą Vemma czy Herbalife ale z całym marketingiem sieciowym.

CZY FTC WZIĘŁO POD LUPĘ CAŁĄ BRANŻE MLM?

Dobre pytanie. Skąd w USA ostatnio takie zainteresowanie i kilka dużych procesów przeciwko firmom działającym w systemie network marketing & direct selling? Wszyscy pamiętamy przecież niedawną akcję skierowaną w kierunku firmy Herbalife:

„Bill Ackman oskarża Herbalife”

„Bill Ackman kontra Herbalife”

“Herbalife dementuje informacje The New York Post”

Czyżby w akcji uderzonej w stronę firmy Vemma również maczał swoje specjalistyczne palce od wielkich finansów Bill Ackman? Nie. To niemożliwe. Aczkolwiek… Te powiązania w interesujący sposób skomentowało w zeszłym tygodniu niemieckie pismo branżowe „Netcoo”:

Bill AckmannBill Ackmann

„Nielegalna piramida finansowa: hedgefond manager dokonuje porównania między Vemma i Herbalife. Od ponad dwóch lat Herbalife znajduje się w centrum zainteresowania funduszu inwestycyjnego Pershing Square Capital Management, L.P. Dla Billa Ackmana, Pershing Founder i CEO, Herbalife jest jednym z największych systemów piramid finansowych świata. W 2014 roku odniósł istotne, częściowe zwycięstwo: Amerykańskie władze ds. konkurencji i ochrony konsumentów Federal Trade Commission (FTC) podjęły w marcu 2014 r. kroki w zakresie postępowania cywilnego przeciwko Herbalife ze względu na prawdopodobne nierzetelne lub wprowadzające w błąd praktyki handlowe. FTC poddało analizie zarzut Ackmana, że model przedsiębiorstwa Herbalife bazuje na nielegalnej piramidzie finansowej a nie, zgodnie z twierdzeniem Herbalife, na legalnym wielopoziomowym systemie dystrybucji bezpośredniej, opartej na pracy swobodnie współpracujących dystrybutorów.

Pershing Square Capital postawiło na spadek kursu akcji przedsiębiorstwa Herbalife – notowanego na giełdzie – prawie 1 miliard dolarów amerykańskich. Dotychczas wprawdzie plan zredukowania kursu nie urzeczywistnił się; inni inwestorzy dołączyli do Herbalife i w międzyczasie spowodowało to ponowne podniesienie kursu – nie wpłynęło to jednakże na zmianę opinii Ackmana, która prezentowana jest na stronie:

http://factsaboutherbalife.com/

Teraz Ackman wytacza kolejne działa przeciwko Herbalife: w ramach prezentacji dostępnej na 29 foliach, opisuje sytuację równoległej firmy Vemma, która została oskarżona przez FTC (od 17.08.2015 r.). Ackman uważa, że Herbalife podaje takie same wprowadzające w błąd dane i wypowiedzi jak firma Vemma, które ostatecznie przyczyniły się do tego, że FTC wystąpiło o oficjalne zakończenie działalności Vemma.


Dla Billa Ackmana jest jednakże oczywiste, że duża część dystrybutorów Herbalife jak również Vemma nie zarabia pieniędzy, lecz je w sposób oczywisty traci. Na przykładzie Vemma i Herbalife można jednoznacznie prześledzić, jak funkcjonują nielegalne piramidy finansowe i co je charakteryzuje”. W tym miejscu można się zapoznać z prezentacją Billa Ackmana:

http://www.factsaboutherbalife.com/media/2015/09/Vemma-Comparison-v11.pdf

SZYBKI BILL CZY ZBYT MAŁO IQ?

Powtórzymy jeszcze raz, bo być może nie każdy zrozumiał: „Dla Billa Ackmana jest jednakże oczywiste, że duża część dystrybutorów Herbalife jak również Vemma nie zarabia pieniędzy”.

Ot co. Bill Ackman odkrył ponownie Amerykę i wynalazł koło. Teraz usiądźcie wygodnie jeśli stoicie bo „Network Magazyn” posunie się jeszcze dalej. Otóż naszym zdaniem w sektorze MLM nie zarabia pieniędzy duża część dystrybutorów, czyli osób zarejestrowanych. Nie tylko w Herbalife i Vemma, ale w całej branży. I nie może być inaczej, skoro większość ludzi rejestruje się w firmach MLM bo chcą mieć wyłącznie tańsze produkty. Chcą tylko robić zakupy i być klientami z rabatem. Więc powstaje pytanie, które najlepiej zadać samemu Ackmanowi: Jeśli ludzie są zarejestrowani w MLM bo chcą być wyłącznie konsumentami a nie biznesmenami, to będą zarabiać pieniądze czy tracić je na zakupy? Obawiam się, że za mało szkół skończył pan Ackman, aby udzielić odpowiedź na to nader trudne pytanie.