źródło: flickr.comźródło: flickr.com

Honorowy patronat nad spotkaniem organizowanym przez Microsoft, objął dr Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem spotkania jest omówienie możliwości wykorzystania najnowszych e-technologii dla zdynamizowania wzrostu gospodarczego zaproszonych regionów, podniesienia ich konkurencyjności, efektywności ekonomicznej i dobrobytu oraz rozwiązania problemów bezrobocia i wykluczenia społecznego.

To pierwsze tego rodzaju forum, podczas którego decydenci z sektora publicznego i prywatnego, reprezentowanego przez wysokich rangą przedstawicieli resortów spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, administracji, edukacji, pracy i cyfryzacji, będą mogli stworzyć platformę wymiany doświadczeń i praktyk w zakresie wdrażania rozwiązań teleinformatycznych. Efektem forum ma być m.in. lista najlepszych przykładów wprowadzania projektów budujących e-państwo i e-usługi dla obywateli oraz rekomendacje, dotyczące optymalizacji działania rządów w tym zakresie.

Teleinformatyka jest uznawana za jeden z fundamentalnych czynników rozwoju cywilizacyjnego, ekonomicznego i społecznego. Dla uczestników forum zostały przygotowane specjalne sesje warsztatowe, które prowadzić będą wybitni eksperci ze Światowego Forum Gospodarczego. W ich trakcie ma być przedyskutowana tematyka budowania dialogu społecznego, rozwoju efektywnych kosztowo e-usług dla obywateli, edukacji przyszłości (obejmująca takie zagadnienia jak: e-szkoły, mentoring i kształcenie ustawiczne) oraz problemy rynku pracy w perspektywie najbliższych dekad. Uczestnicy będą również mogli zapoznać się z rozwiązaniami IT już funkcjonującymi w niektórych krajach oraz wymienić się doświadczeniami w zakresie wdrażanych projektów przez wybrane państwa.

Geneza forum

Europa Środkowo-Wschodnia konkuruje z rozwijającymi się dynamicznie państwami innych kontynentów pod względem pozyskiwania bezpośrednich inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. W wielu europejskich krajach bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie, a obywatele często nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, by odpowiedzieć na zmieniające się zapotrzebowanie pracodawców i nowe możliwości stwarzane przez rynek. Potrzebujemy kompleksowych strategii wzrostu gospodarczego, uwzględniających m.in. zmiany w edukacji, wprowadzanie stymulatorów innowacji oraz działań przeciwko wykluczeniu grup społecznych dotkniętych niekorzystną sytuacją na rynku pracy. Jednocześnie, nowy impuls rozwojowy przeżywają kraje Azji Centralnej, szukające możliwości współpracy przede wszystkim w Europie i w Azji.

Wzmocnienie dialogu pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a państwami Azji Centralnej może tworzyć nowe obszary działania administracji i przedsiębiorstw. Sektor technologiczny może pomóc w dynamizacji tych gospodarek oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Może także dać narzędzia umożliwiające wzrost aktywności firm i obywateli.

Branża technologiczna a wzrost gospodarczy

W 2011 roku liczba miejsc pracy w branży technologicznej na całym świecie wzrosła do 38 milionów. Ostatnie badania, przeprowadzone przez McKinsey Global Institute, mówią o tym, że technologie internetowe przyczyniły się w ciągu ostatnich 15 lat do 7% wzrostu PKB na rynkach dojrzałych i rozwijających się oraz do 11% wzrostu w tym obszarze tylko w ciągu ostatnich 5 lat.

Działający niemal we wszystkich krajach świata Microsoft, wraz ze swoimi partnerami, zdaniem firmy ma obowiązek i możliwość pomagać w maksymalizacji wzrostu gospodarczego, który może być generowany przez najnowsze technologie. Wsparcie dla dużych i małych przedsiębiorstw, oferty szkoleń zawodowych i tworzenie rozwiązań, dzięki którym powstaną nowe branże gospodarki jest ze wszech miar korzystne dla społeczności, w otoczeniu których działa firma. „Misją społeczną Microsoft jest wychodzenie naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych i wypełnianie obowiązków wobec nich. Firma z dumą pomaga w rozwiązywaniu wyzwań społecznych i tworzeniu nowych możliwości gospodarczych, oferując współpracę, innowacje technologiczne, umiejętności swoich pracowników i zasoby, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym” – informuje nas koncern Microsoft.