Mathematics Phd Programs Rankings Book Review Of The Phantom Of The Opera Essay On Importance Of Art In Human Life Cv P10rc Price

UWAGA!!! JAK NIE REKLAMOWAĆ SUPLEMENTÓW?

przez Katarzyna Wagner

Reklama suplementów diety nie może przypisywać im właściwości leczniczych czy sugerować, że są remedium na liczne dolegliwości – UOKiK oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna działając w ramach sieci ochrony konsumentów wysłały listy do polskich producentów i dystrybutorów suplementów diety…

źródło: Flickr.comźródło: Flickr.com

List został wysłany do 315 producentów i dystrybutorów suplementów diety. Celem pierwszej wspólnej akcji UOKiK oraz PIS jest zwrócenie uwagi producentom i dystrybutorom tych środków spożywczych na reklamy, w których prezentują swoje produkty. Wstępny monitoring takich przekazów wykazał, że nie zawsze konsument jest rzetelnie i wyczerpująco informowany o właściwościach produktu. Z drugiej strony – odbiorca takich reklam nie dysponuje wystarczającym poziomem wiedzy na temat suplementów i różnic między produktami leczniczymi dostępnymi bez recepty a suplementami będącymi w rzeczywistości środkami spożywczymi.

Wspólna inicjatywa UOKiK oraz PIS to pierwszy etap akcji poświęconej suplementom. Przedsiębiorcy zostali poproszeni o przekazanie odpowiedzi w ciągu miesiąca od otrzymania listu. W tym roku w ramach sieci ochrony konsumentów planowana jest kampania edukacyjna skierowana do słabszych uczestników rynku.

W systemie sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego suplementy diety są bardzo popularnym produktem handlowym. W całej branży, generującej na rynku polskim wynik ok. 2 886 500 000 PLN sprzedaży netto za rok 2014, tuż za kosmetykami suplementy zajmują drugą pozycję pod względem sprzedaży – ok. 10%.

 • Przypominamy o tym, że:
 • Reklama nie może wprowadzać w błąd.
 • Zabronione jest wykorzystywanie niewiedzy, nieświadomości, braku doświadczenia konsumentów.
 • Reklamy suplementów nie mogą przypisywać im właściwości leczniczych, ponieważ są środkami spożywczymi.
 • Zakazane jest sugerowanie, że suplementy to remedium na liczne dolegliwości.

List do producentów i dystrybutorów suplementów diety wystosowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwową Inspekcję Sanitarną:

„Szanowni Państwo, od kilku lat branża produkcji i dystrybucji suplementów diety należy do intensywnie rozwijających się na polskim rynku. Raport prognozujący rozwój rynku suplementów diety przewiduje stały wzrost jego wartości w perspektywie 2020 r. Konsekwencją powyższego jest rosnąca liczba kampanii reklamowych odnoszących się do tego typu produktów. Monitoring reklam, zarówno w zakresie treści jak i formy przekazu reklamowego, może w niektórych przypadkach budzić wątpliwości co do jego rzetelności. Istotnym wydaje się w związku z tym, aby konsument decydując się na zakup danego produktu posiadał, opartą również na wiedzy zawartej w przekazie reklamowym, rzetelną informację na temat jego składu i właściwości.

Jednocześnie obserwujemy sygnały świadczące o niewystarczającym poziomie wiedzy konsumentów, farmaceutów i lekarzy w zakresie istoty tej kategorii produktów oraz zbyt małej wiedzy dotyczącej różnic między dostępnymi na rynku produktami, w szczególności między produktami leczniczymi dostępnymi bez recepty, a suplementami diety. Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo polskich konsumentów, niezbędne wydaje się w związku z powyższym podjęcie działań mających na celu po pierwsze właściwe edukowanie konsumentów w zakresie przeznaczenia tej kategorii produktów, a po drugie rzetelne informowanie ich o właściwościach reklamowanych suplementów diety. Deficyt wiedzy po stronie konsumentów może być bowiem wykorzystywany przez nieuczciwych reklamodawców. Reklamy suplementów diety nie mogą zawierać treści, które:

 • przypisują suplementom diety właściwości lecznicze,
 • przedstawiają stan faktyczny rzeczy w sposób, który może wprowadzać konsumenta w błąd,
 • sugerują, że suplementy diety stanowią niezbędny element codziennej diety, będący remedium na liczne dolegliwości i potrzeby,
 • wykorzystują stereotypy,
 • wzbudzają lęk,
 • obiecują szybkie osiągnięcie celu,
 • wykorzystują niewiedzę, nieświadomość, brak doświadczenia klientów, nadużywają zaufania odbiorców,
 • odwołują się do konieczności zaspokojenia przy ich użyciu podstawowych potrzeb człowieka (fizjologicznych, bezpieczeństwa, potrzeby afiliacji np. potrzebę rodzica do zapewnienia dziecku bezpiecznego dzieciństwa i prawidłowych warunków rozwoju, także zabezpieczenia przed chorobami),
 • wykorzystują dualizm produktowy,
 • korzystają z faktu istnienia pod tą samą lub zbliżoną nazwą zarówno produktu leczniczego, jak i suplementu diety,
 • nie ostrzegają o możliwych negatywnych skutkach stosowania preparatu, wprowadzają w błąd co do właściwości reklamowanego produktu (np. syrop na różne rodzaje kaszlu).

Niewłaściwy przekaz marketingowy może godzić w dobre obyczaje i poczucie odpowiedzialności społecznej oraz naruszać obowiązujące przepisy prawa. Przypomnieć w tym miejscu należy podstawowe akty prawne regulujące zagadnienia związane z suplementami diety:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności,
 • ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 594) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
 • rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności,
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (Dz.U. L 136, 25.5.2012, p.1 ze zm.)
 • ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485 ze zm.),
 • ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503).

Należy wspomnieć w tym miejscu również o Kodeksie Etyki Rady Reklamy z dnia 10 marca 2014 r. Już aktualnie działania zmierzające do eliminacji nieprawidłowości w reklamach podejmowane są w drodze orzeczeń Rady Reklamy oraz decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Państwa z apelem o dokonanie weryfikacji sposobów i treści prezentacji oraz reklamy suplementów diety, w szczególności poprzez dokonanie przeglądu wewnętrznych procedur w zakresie analizy ryzyka związanego z emisją reklamy, tak aby nie dopuścić do naruszeń przepisów prawa i dobrych obyczajów.

Będziemy zobowiązani za przekazanie informacji o podjętych i planowanych działaniach w terminie miesiąca od daty otrzymania niniejszego pisma pod adres Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wyrażamy nadzieję, że działania o charakterze samoregulacyjnym pozwolą uniknąć sytuacji, w której dochodzi do konieczności interwencji o charakterze władczym, podejmowanej przez właściwe organy administracji publicznej. Dodatkowo informujemy, że Sieć ochrony konsumentów planuje przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat suplementów diety skierowanej do konsumentów”.

Mogą Cię również zainteresować