University Of Cape Coast Distance Learning Admissions Essay Learning English Isn't So Easy Essay Cool Music For Powerpoint Presentation Free Download Mp3 Environmental Officer Cv Another Word For Motivated On Resume

Czy pracodawcy wykorzystują potencjał osób niepełnosprawnych?

przez Jarosław Kril

Polscy pracodawcy nadal mają wiele obaw względem zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wśród specjalistów odpowiedzialnych za sprawy personalne można się spotkać z przekonaniem, że niepełnosprawność wiąże się z mniejszą przydatnością do wykonywania obowiązków zawodowych.

Takie wnioski płyną z badania jakie przeprowadził portal Brevio.pl w ramach kampanii społecznej „Odkryjmy potencjał osób z niepełnosprawnością”. Specjaliści z portalu pracy dla osób niepełnosprawnych Brevio.pl przepytali przedstawicieli działów personalnych i HR w lipcu i sierpniu tego roku. Celem badania było sprawdzenie jakie szanse na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy mają osoby niepełnosprawne. Z przeprowadzonych analiz wynika, że rynek pracy dla tej grupy społecznej wciąż nie funkcjonuje dobrze na tyle, aby w pełni wykorzystać potencjał sporej części zdolnych do pracy Polaków. Pracodawcy uważają, że z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej wiąże się zbyt wiele problemów natury formalnej i organizacyjnej. W poprawie sytuacji starających się o pracę ludzi z różnymi typami dysfunkcji nie pomagają dotacje do stanowisk pracy oraz zwolnienie z konieczności odprowadzania tzw. „składek pefronowskich”, które przysługuje przedsiębiorcom.

Najłatwiej znaleźć pracę osobom chorym na cukrzycę i po przebytym zawale serca. Drzwi działów HR nie są przed nimi zamknięte ze względu na fakt, iż w oczach pracodawców cukrzyca i przebyty zawał nie generują większych problemów dla sprawnego wykonywania obowiązków zawodowych. W tych schorzeniach nie widzi problemu odpowiednio 95% i 85% ankietowanych. Najmniej możliwych miejsc pracy jest dla ludzi niedowidzących. Tylko 26% ankietowanych twierdzi, że takie osoby mogłyby podjąć pracę w ich firmie. Równie małe szanse mają niedosłyszący i epileptycy, którzy mogą liczyć na objęcie posady w niespełna jednej trzeciej ankietowanych firm. Tylko 29% badanych jest otwartych na przyjęcie w szeregi swojej załogi osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Ten mały odsetek wynika ze słabego dostosowania infrastruktury do potrzeb ludzi z dysfunkcjami ruchowymi w biurze lub na terenie, na którym odbywa się produkcja. Prawie 40% ankietowanych zdecydowanie nie zgadza się z twierdzeniem, że w ich zakładzie pracy można poruszać się na wózku bez większych problemów. Oznacza to, że bariery architektoniczne są znacznym utrudnieniem w codziennym funkcjonowaniu zawodowym ludzi niepełnosprawnych ruchowo.

– Duża część niepełnosprawnych pozostaje bez zatrudnienia nie ze swojej winy. Niezależność finansowa zapewniana przez pracę, nie jest udziałem osób niepełnosprawnych ze względu na obiektywne trudności, z którymi się stykają. Pomimo swoich kwalifikacji nie mogą liczyć na takie same szanse na rynku pracy jak ich pełnosprawni koledzy i koleżanki. Nie jest to sytuacja korzystna dla systemu opieki socjalnej, ani dla całego rynku pracy. Osoby pozbawione możliwości podjęcia aktywności zawodowej stają wobec konieczności czerpania swoich dochodów ze środków publicznych, a pracodawcy nie mogą liczyć na wykorzystanie wiedzy i umiejętności sporej części zdolnych kandydatów komentuje Mikołaj Szwochert z Brevio.pl.

W odpowiedzi na problem bierności zawodowej niepełnosprawnych w Polsce portal Brevio.pl wraz z Fabryką Komunikacji Społecznej rozpoczął program „Odkryjmy potencjał osób z niepełnosprawnością”. Jego celem jest zmiana postrzegania osób niepełnosprawnych przez pracodawców. Wsparcia akcji udzieliły instytucje publiczne: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Głuchych, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo.

Mogą Cię również zainteresować